Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 28.07.2018 12:49:25 

Grekokatolic'ka parochija Voľicja

Program bohoslužiň

Program Služeb Božych

od 30.07.2018 do 05.08.2018

 

Volicja

 

 

Intencija

Poznačky

Poneďiľok

17.00

† z rod. Oľgy Firkaľovoj: Ján, Eva, Mária, Peter, Mária, Ivan, Andrej, Fedor, Božena

 

Vivtorok

08.00

† Alžbeta, Anna, Michal, František

 

Sereda

 

 

 

Četver´h

17.00

† Andrej Firkaľ – 40 dňová

 

Pjatnicja

16.00

17.00

Spoviď

Služba Boža

Umolenije

 

Subota

 

 

 

Neďiľa

09.30

11. neďiľa po ZSD.

hol: 2

 

 

Zbuďska Bila

 

 

Intencija

Poznačky

Poneďiľok

 

 

 

Vivtorok

 

 

 

Sereda

 

 

 

Četver´h

 

 

 

Pjatnicja

07.30

08.00

Spoviď

Služba Boža

 

Subota

 

 

 

Neďiľa

08.00

11. neďiľa po ZSD.

hol: 2

 

Oznamy:

  • Časopisy ARTOS, BLAHOVISTNIK.
  • Na peršu pjatnicju sja miňajuť kartičky ružancja!

Poučenie o ochrane osobných údajov a súhlas. Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi na tomto zozname, dávam súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov na účely vyhotovenia a vyvesovania zoznamov vo farnosti na dobu neurčitú. Súhlasím, že zoznam bude zverejnený na výveske v kostole, na miestnej webovej stránke farnosti, v tlačenom periodiku farnosti alebo verejne prečítaný. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk.

TOPlist